Máy đếm thẻ bằng tay

Máy đọc thẻ chip/thẻ từ
12/12/2017

Máy đếm thẻ bằng tay